Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej zmluvy o zájazde medzi CK KOM s.r.o. (ďalej len CK) a objednávateľom.